คณะผู้บริหาร

นายบัญญัติ พูลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย

นางพัชราภรณ์ ชูนวลศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววรรลภา พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีรพล ใจกว้าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

Slider