สมัครเรียน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเกาะสมุย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ตามที่สพฐ.ได้มีหนังสือที่ ศธ.04006/ว1548 เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 นั้น โรงเรียนเกาะสมุยขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. สามารถสมัครในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ได้ที่ http://www.samuischool.ac.th/register/
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
3. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดและจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (เมื่อกด "ส่ง" แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
4. วันสอบ วันรายงานตัว และ วันมอบตัว ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งทางเพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/prkohsamuischool/
5. นำเอกสารประกอบการสมัครเรียนมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่

  1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล จะต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย

6. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่..

  1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ : นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ผ่อง เบอร์โทรศัพท์ 0 8628 19371
  2. เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน : นางสาวณัฐวดี รามคง เบอร์โทรศัพท์ 0 9683 58136
  3. เจ้าหน้าที่งานวิชาการ : นางสาวเนาวรัตน์ เข็มขาว เบอร์โทรศัพท์ 0 8530 74308

สมัครเรียน ม.1

สมัครเรียน ม.4

Slider